JSOFT

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Document

    สำหรับลูกค้าที่สนใจในการซื้อป้ายทะเบียนรถ ป้ายทะเบียนกราฟฟิคกับทางเรานั้น ให้ศึกษาการโอนทะเบียนรถ ตามข้อมูลด้านล่างนี้เอกสารประกอบสำหรับการจดใหม่หรือเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ

    เอกสารสำหรับรถใหม่ (ป้ายแดง) มีดังต่อไปนี้
      1. ให้รับเอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักรหรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา หรือ ให้ทางเราจัดส่งให้
      2. ชุดโอนกรรมสิทธิ จะเป็นหนังสือการโอนกรรมสิทธิเลขหมายในทะเบียนที่คุณได้ทำการซื้อกับทางเรา ให้ทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนกรรมสิทธิเลขทะเบียน
      3. นำส่งเอกสารที่ได้ตามข้างต้น พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าขของรถ พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ให้กับทางศูนย์รถ หรือตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อที่จะให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

    เอกสารสำหรับรถเก่า(รถที่มีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว) มีดังต่อไปนี้
      1. สำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ให้เตรียมเอกสารดังนี้
        1. ให้รับเอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา หรือ ให้ทางเราจัดส่งให้
        2. สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง ซึ่งต้องติดต่อไปทางไฟแนนซ์ ( ในกรณีที่เล่มทะเบียนอยู่ที่ไฟแนนท์ ) เพื่อขอให้ส่งสมุดเล่มทะเบียนมาดำเนินการเปลี่ยนเลขทะเบียน
        3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
        4. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
        5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ไม่ได้ไแดำเนินการเอง หรือ ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด

      2. สำหรับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้
        1. ให้รับเอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา หรือ ให้ทางเราจัดส่งให้
        2. สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง
        3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
        4. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
        5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด

    ดาวน์โหลดเอกสาร
JSOFT