JSOFT

หลักเลขศาสตร์

Sciencs

    หลักการเลขศาสตร์สำหรับตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถมงคล นั้น ขึ้นอยุ่กับความเชื่อและหลักการเลขศาสตร์ โดยทั่วไปหลักการตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ให้นำตัวเลขและตัวอักษรที่มีทั้งหมด นำมาบวกกัน โดยมีวิธีดังนี้

      1. ให้นำตัวเลข ข้างหน้า หมวดตัวอํกษร ในกรณีที่มีเลขนำหน้าหมวดตัวอักษร นำมาบวกกับค่าตัวอักษรที่แปลงเป็นตัวเลขตามหลักการเลขศาสตร์แล้ว
      2. ให้นำผลที่ได้มาจากข้อ 1 บวกกับตัวเลขหลังตัวอักษร อีกครั้ง..ยกตัวอย่างเช่น 2 กต 9898 คือให้แปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข (ดูการแปลงค่าตัวอักษรด้านล่าง) ซึ่งตัวอักษร ก คือ เลข 1 และ ตัวอักษร ต คือ เลข 3 นำมาบวกกันได้ 4 ซึ่งทะเบียนรถ 2 กต 9898 ก็จะบวกค่าดังนี้ 2+1+3+9+8+9+8 = 40
      3. นำผลรวม 40 ที่ได้ ลงไปเปรียบเทียบกับตัวเลขมงคล ต่างๆ ด้านล่าง

      วิธีแปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข ตามหลักการเลขศาสตร์นั้นให้ดูจากตารางข้างล่างนี้

ตัวอักษร ตัวเลข
ก ด ถ ท ภ ฤ 1
ข บ ป ง ช 2
ต ฑ ฒ ฆ 3
ค ธ ร ญ ษ 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ 5
จ ล ว อ 6
ซ ศ ส 7
ย ผ ฝ พ ฟ 8
ฏ ฐ 9    ดวงชะตาและตัวเลขตามหลักการเลขศาสตร์

      ตรวจเช็คเลขทะเบียน ดูดวงทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถสวยนั้น ให้นำผลลัพธ์ที่ได้มาจากวิธีการข้างต้น มาตรวจสอบเลขมงคลของท่านได้ ดังนี้

      กลุ่มเลขผลรวมที่ให้คุณ ในระดับที่ดีมาก คือตัวเลข 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54

      กลุ่มเลขผลรวมที่ให้คุณ ในระดับดี คือตัวเลข 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53

      เลขศาสตร์ที่ตกดีมาก จะอยู่ในหมวดหมู่ ทะเบียนสวยเลขมงคล
      ป้ายทะเบียนที่มีดาวกระพริบ หมายถึงป้ายเลขศาสตร์ ที่ตกเลขที่ ดีมาก

JSOFT